بهترین رویکرد به انسداد لوله فالوپ

8
1818

بیماری لوله فالوپ یکی از علل بررسی وضعیت آن، قسمتی از ارزیابی‌های پایه ناباروری را تشکیل می‌دهد.

زمانی که انسداد لوله‌های فالوپ تشخیص داده شوند، می‌توان با جراحی آن را باز کرد یا از IVF برای باروری استفاده کرد، زیرا در لقاح مصنوعی، به عملکرد لوله‌ها نیازی نیست.

انسداد دیستال لوله‌های رحمی، اغلب منجر به تشکیل هیدروسالپنکس می‌شود، خصوصا اگر این انسداد در اثر عفونت ایجاد شده باشد. هیدروسالپنکس، نوعی التهاب مزمن است. نشان داده شده که این وضعیت با کاهش شانس لقاح  حتی در حین IVF، می‌شود، بنابراین استاندارد درمانی حاضر، برداشتن لوله درگیر است.

روش‌های مختلفی برای برداشت لوله درگیر وجود دارد. محققان به تازگی در یک کارآزمایی کنترل شده، بررسی کردند در شرایطی که انسداد پروگزیمال لوله‌‌های رحمی ایجاد شده  آیا می‌توان به جای روش لاپاروسکوپیک سالپینژکتومی بیشتر تهاجمی، از جایگذاری ابزار Essure، ساخت Conceptus، با کمک هیستروسکوپی استفاده کرد.

در این مطالعه، از زنان نازا با هیدروسالپنگ‌های دوطرفه یا یک‌طرفه که در اولتراسوند مشهود بودند، دعوت به عمل آمد. بیماران به‌طور تصادفی به دو گروه لاپاروسکوپیک هیدروسالپنژکتومی (43 بیمار) یا جایگذاری Essure با کمک هیستروسکوپی (42 بیمار) تقسیم شدند. درمان IVF، 12 هفته پس از انجام مداخله آغاز شد.

پیامد اولیه، نرخ بارداری پس از IVF در نظر گرفته شد. در هر دو گروه درمانی، 5 تقاطع به گروه دیگر وجود داشت و بیمارانی هم در هر دو گروه بودند که اصلا IVF را آغاز نکردند.

در میان جمعیتی از بیماران که درمان شدند، نرخ بارداری در گروه سالپنژکتومی، به‌طور معناداری از گروه مقابل بیشتر بود (8/55 درصد در مقابل 2/26 درصد). در آنالیزهای per protocol، نرخ بارداری همچنان در گروه لاپاروسکوپی بیشتر گزارش شد، اما اختلاف آن با گروه مقابل معنی‌دار نبود.

هورمون محرک فولیکول، استرادیول و هورمون آنتی‌مولرین، به منظور ارزیابی اثر مداخله درمانی بر ذخیره تخمدانی بررسی شد. پس از جایگذاری Essure، سطح هورمون آنتی‌مولرین به‌طور قابل توجهی کاهش نشان داد، در حالی که شمارش antral follicle افزایش پیدا کرد. در گروه سالپنژکتومی، سطح هورمون آنتی‌مولرین افزایش معنی‌داری داشت، اما تعداد فولیکول‌ها تغییری نکرد.

نویسندگان در پایان نتیجه‌گیری می‌کنند که لاپاروسکوپی همچنان باید به عنوان روش انتخابی در نظر گرفته شود.

دیدگاه

چندین سال قبل در سال 1999، یک کارآزمایی کنترل شده و تصادفی شده به انجام رسید که در آن اشاره شده بود روش سالپینژکتومی برای هیدروسالپنکس، در مقایسه با انجام ندادن هیچ اقدامی پیش از IVF منجر به نرخ بالاتر بارداری بالینی می‌شود. از زمان انتشار این مطالعه برجسته، برداشتن هیدروسالپنگ‌ها به روش جراحی، به کسانی که مایل هستند تحت IVF قرار گیرند، پیشنهاد می‌شود. در سال 2010، یک مطالعه مروری در کاکرین نشان داد سالپینژکتومی به انجام ندادن درمان برتری دارد و اینکه برطرف کردن انسداد پروگزیمال لوله‌های رحمی به روش لاپاروسکوپیک، اثربخشی معادلی با سالپینژکتومی دارد.

البته باید بدانیم که همه بیماران کاندید جراحی نیستند و بسیاری نیز چسبندگی‌های متراکم داخل شکمی پیدا می‌کنند.

در این موارد، رفع انسداد لوله رحمی به روش هیستروسکوپی، به‌طور فرضی یک روش جایگزین خوب است. مطالعه جدید نتوانست این موضوع را ثابت کند، اما به هر حال این موضوع را می‌توان تائید کرد که رفع انسداد با کمک جایگذاری لاپاروسکوپیک Essure همیشه هم موفقیت‌آمیز نیست، زیرا همیشه انسداد پیش آمده کامل نیست.

شاید هم خود وسیله Essure تاخیر ناشناخته‌ای بر لقاح می‌گذارد که هنوز تائید نشده است

نظرات بسته است