تست ترانسکوتانئوس بيليروبين در نوزادان

9
1682

محققان براساس نتایج یک مطالعه جدید گزارش کردند که اندازه‌گیری بیلی‌روبین به صورت ترانس‌کوتانئوس یا Transcutaneous bilirubinometry، روشی ایمن و قابل انجام برای ارزیابی زردی در نوزادان است.

محقق ارشد این مطالعه قویا استفاده از اندازه‌گیری بیلی‌روبین به صورت ترانس‌کوتانئوس را به عنوان روشی غیرتهاجمی، نسبت به روش‌های دردناک و تهاجمی، در کودکان توصیه می‌کند، زیرا هم ایمن و هم اثربخش است. تنها مساله در این میان هزینه آن است، زیرا ابزار اندازه‌گیری آن گران‌قیمت است و کشورهایی با درآمد اندک تمایلی به استفاده از آن نشان نمی‌دهند.

TcB روشی معتبر برای ارزیابی شدت زردی است، اما اغلب در نوزادان بیمار استفاده نمی‌شود، زیرا خون‌گیری در این نوزادان اغلب به دلایل دیگری انجام می‌شود و اندازه‌گیری بیلی‌روبین سرم هم می‌تواند به دنبال آنها انجام شود.

در یک کارآزمایی تصادفی‌سازی شده که 430 نوزاد بستری در بیمارستان را به دلیل زردی بررسی کرده بود، محققان به دنبال مقدار کاهش بیلی‌روبین در خون، به عنوان یک نتیجه از به کار گیری TcB از هفته 32 بارداری، در مقایسه با ارزیابی چشمی با نمونه‌گیری متوالی خون برای تعیین بیلی‌روبین سرم بودند.

استفاده از       Air-Shields Jaundice Meter، ساخت آلمان، همراه با کاهش 8/35 درصدي در تعداد نمونه‌گيري‌ها به ازاي هر نوزاد بود (1/21 درصد در نوزاداني که در بخش نوزادان بيمار بستري بودند و 4/44 درصد در نوزاداني که در بخش مادران بودند).

هيچ تفاوت معني‌داري در پيامدهاي ثانويه (بالاترين سطح بيلي‌روبين سرم  فوتوتراپي، بيلي‌روبين شديد سرم، طول مدت بستري در بيمارستان، و سطح سرمي بيلي‌روبين بالاي آستانه تعويض خون) ميان گروه کنترل و TcB وجود نداشت. هيچ موردي از کرنيکتروس باليني ديده نشد و هيچ يک از مقادير اندازه‌گيري شده بيلي‌روبين سرم بيشتر از حد بالايي (برابر يا بيشتر از 425 umol/L) يا خطرناک (بيشتر يا مساوي 512 umol/L) نبودند.

در 158 نمونه جفت شده، مقادير بيلي‌روبين TcB، به‌طور ميانگين 7 umol/L بيشتر از سطح بيلي‌روبين سرم نسبي بود.

محققان متذکر مي‌شوند که بايد بررسي‌هاي بيشتري انجام شود تا کارآمدي اين روش در نوزادان، در طول يا بعد از فوتوتراپي هم مشخص شود، زيرا در نهايت مي‌تواند تعداد موارد مورد نياز به خونگيري و هزينه‌هاي نهايي را کاهش دهد.يافته‌هاي به دست آمده، درستي چندين مطالعه مشاهده‌اي قبلي را در زمينه ايمني و کارآيي روش اندازه‌گيري Transcutaneous bilirubinometry در نوزادان مشخص مي‌کند و اينکه اين روش به‌طور قابل توجهي تعداد موارد نياز به اندازه‌گيري سطح بيلي‌روبين را مي‌کاهد.

فوايد فراواني که اين روش براي نوزادان، والدين و متخصصان دارد، روشي است فوري، غيرتهاجمي براي تخمين سطح سرمي بيلي‌روبين.

نظرات بسته است