rythm-6

شکل 6 STEMI قدامی با بالا رفتگی کانونی قطعه ST در لیدهای V1 تا V4 و دپرسیون متقابل قطعه ST در لیدهای زیرین در یک بیمار آلوده به کووید-19.

rythm-5
rythm-7