مصرف بالای استاتینها، با کاهش خطر بیمـــاری آلزایمر همراه است

32
1455

محققان با ارایه آخرین یافته‌های خود، براساس آنالیز داده‌های Medicare، مدعی شدند مصرف بالای استاتین‌ها عموما با کاهش خطر بیماری آلزایمر مرتبط است، اما این اثر به‌طور قابل توجهی تحت تاثیر نوع محصول، نژاد و قومیت بیمار قرار دارد.

ارتباط محافظتی میان استاتین‌ها و بیماری آلزایمر

این گزارش متذکر می‌شود که تحقیقات پیشین هم پیشنهاد کرده بودند ارتباط محافظتی میان استاتین‌ها و بیماری آلزایمر دیده می‌شود.

برهمین اساس، برای ارزیابی این اثرات، تیمی متشکل از محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، داده‌های نزدیک به 400 هزار بیمه شده را که از داروهای کاهنده کلسترول خون استفاده می‌کردند، آنالیز کردند. برای ارزیابی ارتباط استفاده از استاتین‌ها و بروز بیماری آلزایمر، محققان مصرف بالا و پائین استاتین‌ها و نوع آنها را برای 4 استاتینی که بیش از همه تجویز می‌شود، مورد ارزیابی قرار دادند: سیمواستاتین، آتورواستاتین، پراواستاتین و روزوواستاتین.

نتایج نهایی حاکی از آن بودند که در فاصله سال‌های 2009 و 2013، 72/1 درصد از زنان و 32/1 درصد از مردان دریافت کننده این داروها، سالانه مبتلا به بیماری آلزایمر شدند. در این میان، مردان سفیدپوست کمترین میزان بروز را، یعنی 23/1 درصد داشتند.

میانگین سالانه تعداد روزهای مصرف استاتین‌ها در مردان سیاه و اسپانیایی‌زبان کمتر از افراد سفیدپوست بود. این اختلاف قابل توجه بود، زیرا مصرف زیاد استاتین‌ها، که به صورت مصرف حداقل 50 درصد روزها در طول یک سال، برای حداقل 2 سال تعریف شد، با کاهش خطر بیماری آلزایمر، 15 درصد برای زنان و 12 درصد برای مردان، ارتباط داشت.

ارتباط میان استاتین‌ها و بیماری آلزایمر براساس نژاد/قومیت و جنسیت بیماران تفاوت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر  در حالی که این خطر برای مردان اسپانیایی‌تبار، زنان و مردان سفیدپوست و زنان سیاه‌پوست کاهش داشت، ارتباط قابل توجهی در میزان خطر برای مردان سیاه‌پوست که مواجهه قابل توجهی با استاتین‌ها داشتند، در مقایسه با مواجهه کمتر، نشان داده شد.

به‌طور خاص، در حالی که مواجهه بالا با سیمواستاتین با خطر کمتر بیماری آلزایمر برای زنان سفید پوست سیاه پوست و اسپانیایی‌تبار همراه بود، همچنین برای مردان سفید و اسپانیایی‌تبار، هیچ کاهشی در خطر بیماری آلزایمر در مردان سیاه‌پوست با هیچ نوعی از استاتین‌ها دیده نشد.

نویسندگان این مطالعه گزارش می‌کنند که آتورواستاتین با کاهش خطر بیماری آلزایمر میان زنان سفید، سیاه و اسپانیایی‌تبار، همچنین مردان اسپانیایی‌تبار همراه است، و اینکه پراواستاتین و روزوواستاتین باعث کاهش خطر بروز بیماری آلزایمر در زنان سفیدپوست می‌شود.

محققان تاکید می‌کنند که مطالعه آنها نمی‌تواند یک ارتباط علیتی را بین استاتین‌ها و بیماری آلزایمر برقرار کند و باید کارآزمایی‌های بالینی، در برگیرنده شرکت کنندگانی از همه نژادها و قومیت‌ها انجام شود تا این یافته‌ها تائید شوند.

در مجموع باید گفت، یافته‌های به دست آمده پیشنهاد می‌کنند بیماران خاص که تحت درمان با استاتین‌ها برای هیپرلیپیدمی هستند، ممکن است با استفاده از استاتین‌های خاصی، خطر بیماری آلزایمر را در خود کاهش دهند. در واقع می‌توان گفت، نوع درست استاتین برای بیمار درست و در زمان درست، می‌تواند روشی نسبتا ارزان‌قیمت برای کاهش بار بیماری آلزایمر باشد.

نظرات بسته است