چالش بر سر استفاده از ضدآفتاب در پيشگيري از ملانوما

2
1313

براساس نتایج به دست آمده از یک مطالعه در کودکان که در آن از ظهور خالهای جدید به عنوان مارکر خطر ملانوما استفاده میشد، ضدآفتابها احتمالا در بعضی از گروههای پرخطر حفاظت در برابر سرطان پوست ایجاد میکند.
در این مطالعه با در نظر گرفتن گزارشهای والدین در مورد استفاده از ضدآفتاب و میزان مواجهه با آفتاب همچنین تعداد خالهای جدید یافت شده، محققان کودکان را در سن 15 سالگی معاینه کردند. آنها هیچ ارتباطی میان تعداد کلی خالها و استفاده از ضدآفتاب نیافتند.
البته باید اذعان داشت که این مطالعه کامل نیست اما طولانیمدتترین مطالعهای است که تا کنون در مورد خالها انجام شده است. از سوی دیگر، اگر تاثیر ضدآفتابها بر تعداد مولها واقعا اثر قویای بود، باید چیزی متفاوت در این دادهها دیده میشد.
یافتههای به دست آمده این سوال را مطرح میکنند که آیا واقعا ضدآفتابها در برابر سرطان پوست محافظت ایجاد میکنند یا خیر. همچنین پیشنهاد میکند که کودکان و والدین باید همواره در مورد مواجهه با آفتاب احتیاط لازم را به عمل آورند، حتی اگر ضدآفتاب استفاده شده باشد. این مساله بسیار مهم است، زیرا براساس گزارش انجمن سرطان آمریکا، در سال 2016 بیش از 76 هزار مورد ملانوما در ایالات متحده تشخیص داده خواهد شد.
نتایج مطالعه مذکور در نشست سالانه 2016 انجمن سلامت عمومی آمریکا ارایه شده است.
در این پژوهش، 499 کودک سفیدپوست از زمان تولد یا در سن 6 سالگی وارد مطالعه شدند. محققان از رنگسنج برای طبقهبندی کودکان براساس تون رنگ پوست آنها استفاده کردند (روشنتر یا تیرهتر).
محققان سالانه همه این کودکان را تحت معاینه پوستی قرار دادند. علاوه براین، والدین پرسشنامهای را در هر سال تکمیل کردند که در آن در مورد تواتر استفاده از ضدآفتاب، زمانی که کودک برای مدت بیش از 15 دقیقه در فضای آزاد قرار گرفته باشد، ضخامت لایه ضدآفتاب که روی پوست مالیده میشود، قسمتهایی از بدن که محافظت میشود و دیگر مقیاسها سوال پرسیده شده بود. همه آیتمها وزن یکسانی از نظر نمره داشتند و باید در همه سالها از نظر استفاده از ضدآفتاب بهطور متوسط نمره 10 را کسب میکردند.
محققان برای ارزیابی ارتباط میان تعداد مولهای جدید و استفاده از ضدآفتاب، پس از کنترل میزان مواجهه با آفتاب، آفتابسوختگی، گذراندن تعطیلات در کنار دریا، رنگ پوست، رنگ مو، رنگ چشم، کک و مک، و استفاده از دیگر محافظهای آفتاب، از آنالیزهای multivariable linear regression استفاده کردند.
تنها ارتباط معنیداری که محققان در این آنالیزها پیدا کردند، برای کودکان با پوست روشنتر بود که از سن 12 تا 14 سالگی حداقل 3 بار دچار آفتابسوختگی شده بودند. این گروه از کودکان اگر ضدآفتاب مصرف میکردند، نسبت به عدم مصرف آن، بهطور قابل توجهی تعداد خالهای کمتری داشتند. هر یک نمره افزایش در مقیاس استفاده از ضدآفتاب، با کاهش 8 درصدی در تعداد خالهای تنه و 7 درصد کاهش تعداد خالها در مناطقی از بدن بود که بهطور مزمن در معرض نور آفتاب قرار میگرفتند.
مدت زمان زیادی است که از ضدآفتابها به عنوان یک اقدام محافظتی علیه ابتلا به ملانوما و آفتابسوختگی تبلیغ میشود، اما اخیرا شواهدی وجود دارد که غیر از این را نشان دادهاند. ضدآفتابها با بلوک کردن اشعه UVB، که عامل اصلی ایجاد ملانوما شناخته میشوند، کار خود را انجام میدهند، اما بسیاری از آنها UVA را بلوک نمیکنند. هرچند پیش از این تصور میشد اشعه UVA فقط باعث برنزه شدن میشود، اخیرا ارتباط آن با ملانوما هم نشان داده شده است. بنابراین محققان پیشنهاد میکنند ضدآفتابهای جدیدتری با طیف گستردهای تولید و استفاده شوند تا هم اشعه UVA و هم UVB را بلوک کند. همچنین بالاترین SPF موجود را هم داشته باشد.
مواجهه با UVA در طول روز ماندگاری کمتر یا بیشتری دارد. بنابراین، هرچند خطر آفتابسوختگی با غروب آفتاب کم میشود خطر مواجهه با UVA میتواند باقی بماند.
محققان به دنبال انجام مطالعات بیشتری هستند تا مشخص شود آیا استفاده از ضدآفتابهای طیف گسترده واقعا مزیت بیشتری برای افراد دارند یا خیر. در واقع، باید انواع مختلف ضدآفتابها ارزیابی شوند.

نظرات بسته است