بیماران سرپایی کووید-19

0
بیماران سرپایی کووید-19: درمان اولیه خطرسنجی شده به وسیله­ ی روی بعلاوه دوز کم هیدروکسی کلروکین و آزیترومایسین: یک مطالعه مجموعه موارد گذشته­ نگر هدف از این مطالعه شرح نتایج بیماران مبتلا به بیماری کورونا...