اخبار فعاليت های سازمان نظام پزشکی کشور

0
1444

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور متن گزارش ارائه شده از ســوی دکتر محمد رضا ظفرقندی، رییس کل نظام پزشکی به شرح ذیل است:

با عرض سالم ودرود واحترام
حسب وظيفه گزارشــی ديگر از كارها واقدامات اين روزها ،خدمت همكاران معزز ارائه می كنم:

 •  ادامه حضور در برنامه هاي روز پزشك وداروساز از جمله مشاركت در برنامه باشكوه سازمان بيمه سلامت وتقدير از همكاران ومذاكره با جناب اقايموهبتي وهمكاران ايشــان در مورد مشــكلات مشترك وفيمابين و نيزسفر به شهر زيباي رامسر براي مشاركت در برنامه هاي روز پزشك وتقديراز پيشكسوتان پزشكي شــهر وافتتاح ساختمان نظام پزشــكي رامســر كــه زمين آن توســط خانواده ای خير ونيكو مرام ،اهدا شده بود. انشا الله مبارك باشد.
 •  حضور درجلســه شــورای هماهنگي استان مازندران به همراه دوست عزيز ونايب رييس اول شوراي عالي جناب اقای دكتر گل عليزاده وهمكار ارجمند جناب اقــاي دكتر آقازاده رييس محترم مجمع عمومی و همفكری در مســائل گوناگونوپرسش وپاسخ وتقدير از بزرگان و سابقون نظامپزشكي.
 •  جلسه وهمايش پايانی وجمع بندی وانتخاب برترين های فعاليتهای كارآفرينی فن آوری های ديجيتال سلامت وپزشــكی در دانشگاه صنعت یشريف با حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه ومعاون محترم وزير بهداشت برگزارشد. اميدوارم اين همكاری به نتايج خوبی برای حوزه ســلامت منجر شود.اختتامیه ورزش سراسری جامعه پزشکی شرکت
 •  عصر وشــب هشــتم شــهریور، همچنین در کرده و به اتفاق معاون محترم وزیر، مســئولین وزارت ورزش و معاونین دانشــگاه علوم پزشکی  تهران به حائزیــن رتبه های برتر، مدال طلا، نقره و برنز و حکم قهرمانی اهدا شــد.به نوبه خودم ازدســتاندرکاران و همچنین شرکای این امر که دلها را به هم نزدیک کردند، تشکر میکنم.
 •  دهمين نشست كارشناسی مجمع انجمن های علمی گروه پزشكی با حضور دبيران ونمايندگان ١٣٥ انجمن علمی در برج ميلاد حول محورها یاخلاق حرفــه ای و راههای بهبود ارتباط مردمی وافزايش سرمايه اجتماعی و نيز چالشهای اقتصاد ســلامت در كارگروه های ســه گانه برگزار ودرجلســه نهايی جمع بندی شد. اكثر انجمن های علمی به روش های هدفمنــد وتخريبی بعضیرســانه ها به خصوص بعضی شــبكه های سيمابر عليــه جامعه پزشــكی، معترض وخواســتار محدوديت همكاری با اين شبكه ها بودند.
 •  مكاتبه اعتراضی به وزير فرهنگ وارشاد اسلامی در مورد اخلال در برنامه روز پزشــك در اصفهان ونيز مكاتبه واعتراض به رئيس صدا وســيما درمورد مطالب تحريفی وتخريبی آن ســازمان درمورد فرار مالياتي وكارتخوان وشــكايت رسمیوحقوقی به دادسرای فرهنگ ورسانه از مجريان برنامه متن حاشيه به دليل توهين ونشر اكاذيب
 •  روزهای تاسوعا وعاشورای حسينی را به همراه ودر كنار مردم شريف اين مرز وبوم به عزا نشستيم و ياد ومنش وفــاداری و بزرگی ومبارزه با ظلم رادگر بار مرور كرديم.
 •  با ارســال نامه ای تحليلی خطــاب به معاون كل ومعاون بهداشــتي وزارت بهداشت، نظراتســازمان در مورد وضعيت نابســامان پزشكی خانواده را منعكس كرده ومجــددا جناب اقای
  دكتــر آقــازاده وخانــم دكتر تدين بــه عنوان نمايندگان سازمان در جلسات مربوط به پزشكیخانواده معرفی شدند.
 • طي نامــه ای به جناب آقــای مهندس ادب،مدير كل محترم اداره ثبت شركت ها وموسساتغير تجاری ،مدارك لازم جهت اخذ شناسه ملی برای سازمان نظام پزشكی بعضي شهرستان ها ارسال شد.قرارشــد در جلســه مشــتركی در تهران بيناخبار فعاليت های سازمان نظام پزشکی کشور نمايندگان ســازمان شهرســتان ها بــا مديراناداره ثبت شهرســتان ها هماهنگی لازم در اينخصوص برای همه شهرستان ها ايجاد شود.
 •  جلسه با جناب آقای دكتر سيد سجاد رضوی،دبير محترم شــوراي عالی بيمه در محل سازمان وانعكاس نظرات سازمان در زمينه ضرورت تبيين واعلام تعرفــه واقعی وهزينه های تمام شــده وراههای اجرايی شدن كتاب RVUو CPT و…
 •  صدور احــكام اعضای كميته مركزی تبليغات ســازمان نظــام پزشــكي ونيز صــدور احكامكميســيون مركزی انتظامی اخلاق پزشــكی وتشكيل اولين جلســه اين كميسيون بر اساس
  جزوه راهنمای اخلاق پزشكی مصوب شوراي عالی سازمان. اميدوارم كميســيون های استانی هم هرچه زودتر تشكيل ورســيدگی به امور اخلاق حرفه ای را در دستور كار قرار دهند.
 •  روز شــنبه 30/6/98 ،جلســه مربوط به امور مالياتی وضــرورت مقابله با فضــای تخريبی با حضور آقايــان دكتر پارســا،دكتر جنتی،دكتر رســتم پور وآقای نــوری در محل ســازمان وبا
  حضور جناب آقــای دكتر معيــن ،جناب آقای دكتر نوبخت وجناب اســتاد فاضل وكارشناسان ومعاونين سازمان تشكيل شد كه گزارش جلسه از طريق سايت سازمان ارائه ومطالب مطرح شده در كميته مشتركی در حال پيگيری است.مجمع عمومی وشــوراي عالی ومعاونين سازمان
 •  جلســات كاری متعدد با هيات رئيسه محترم ومراجعين و نيز از جملــه كارهای اين روزها بود كه برای پرهيز از اطاله گزارش از ذكر جزئيات اين جلسات پرهيز می كنم.
 • برای همكاران عزيز و بزرگوار آرزوی سلامتی وتوفيق بيش از پيش دارم.
  دكتر محمد رضا ظفرقندی
  رئيس كل سازمان نظام پزشكی