اخبار فعالیت های سازمان نظام پزشکی کشور

0
877

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور متن گزارش ارائه شده از ســوی دکتر محمد رضا ظفرقندی، رییس کل نظام پزشکی به شرح ذیل است:

با عرض سالم ودرود واحترام
حسب وظیفه گزارشــی دیگر از کارها واقدامات این روزها ،خدمت همکاران معزز ارائه می کنم:

 •  ادامه حضور در برنامه های روز پزشک وداروساز از جمله مشارکت در برنامه باشکوه سازمان بیمه سلامت وتقدیر از همکاران ومذاکره با جناب اقایموهبتی وهمکاران ایشــان در مورد مشــکلات مشترک وفیمابین و نیزسفر به شهر زیبای رامسر برای مشارکت در برنامه های روز پزشک وتقدیراز پیشکسوتان پزشکی شــهر وافتتاح ساختمان نظام پزشــکی رامســر کــه زمین آن توســط خانواده ای خیر ونیکو مرام ،اهدا شده بود. انشا الله مبارک باشد.
 •  حضور درجلســه شــورای هماهنگی استان مازندران به همراه دوست عزیز ونایب رییس اول شورای عالی جناب اقای دکتر گل علیزاده وهمکار ارجمند جناب اقــای دکتر آقازاده رییس محترم مجمع عمومی و همفکری در مســائل گوناگونوپرسش وپاسخ وتقدیر از بزرگان و سابقون نظامپزشکی.
 •  جلسه وهمایش پایانی وجمع بندی وانتخاب برترین های فعالیتهای کارآفرینی فن آوری های دیجیتال سلامت وپزشــکی در دانشگاه صنعت یشریف با حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه ومعاون محترم وزیر بهداشت برگزارشد. امیدوارم این همکاری به نتایج خوبی برای حوزه ســلامت منجر شود.اختتامیه ورزش سراسری جامعه پزشکی شرکت
 •  عصر وشــب هشــتم شــهریور، همچنین در کرده و به اتفاق معاون محترم وزیر، مســئولین وزارت ورزش و معاونین دانشــگاه علوم پزشکی  تهران به حائزیــن رتبه های برتر، مدال طلا، نقره و برنز و حکم قهرمانی اهدا شــد.به نوبه خودم ازدســتاندرکاران و همچنین شرکای این امر که دلها را به هم نزدیک کردند، تشکر میکنم.
 •  دهمین نشست کارشناسی مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی با حضور دبیران ونمایندگان ١٣۵ انجمن علمی در برج میلاد حول محورها یاخلاق حرفــه ای و راههای بهبود ارتباط مردمی وافزایش سرمایه اجتماعی و نیز چالشهای اقتصاد ســلامت در کارگروه های ســه گانه برگزار ودرجلســه نهایی جمع بندی شد. اکثر انجمن های علمی به روش های هدفمنــد وتخریبی بعضیرســانه ها به خصوص بعضی شــبکه های سیمابر علیــه جامعه پزشــکی، معترض وخواســتار محدودیت همکاری با این شبکه ها بودند.
 •  مکاتبه اعتراضی به وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در مورد اخلال در برنامه روز پزشــک در اصفهان ونیز مکاتبه واعتراض به رئیس صدا وســیما درمورد مطالب تحریفی وتخریبی آن ســازمان درمورد فرار مالیاتی وکارتخوان وشــکایت رسمیوحقوقی به دادسرای فرهنگ ورسانه از مجریان برنامه متن حاشیه به دلیل توهین ونشر اکاذیب
 •  روزهای تاسوعا وعاشورای حسینی را به همراه ودر کنار مردم شریف این مرز وبوم به عزا نشستیم و یاد ومنش وفــاداری و بزرگی ومبارزه با ظلم رادگر بار مرور کردیم.
 •  با ارســال نامه ای تحلیلی خطــاب به معاون کل ومعاون بهداشــتی وزارت بهداشت، نظراتســازمان در مورد وضعیت نابســامان پزشکی خانواده را منعکس کرده ومجــددا جناب اقای
  دکتــر آقــازاده وخانــم دکتر تدین بــه عنوان نمایندگان سازمان در جلسات مربوط به پزشکیخانواده معرفی شدند.
 • طی نامــه ای به جناب آقــای مهندس ادب،مدیر کل محترم اداره ثبت شرکت ها وموسساتغیر تجاری ،مدارک لازم جهت اخذ شناسه ملی برای سازمان نظام پزشکی بعضی شهرستان ها ارسال شد.قرارشــد در جلســه مشــترکی در تهران بیناخبار فعالیت های سازمان نظام پزشکی کشور نمایندگان ســازمان شهرســتان ها بــا مدیراناداره ثبت شهرســتان ها هماهنگی لازم در اینخصوص برای همه شهرستان ها ایجاد شود.
 •  جلسه با جناب آقای دکتر سید سجاد رضوی،دبیر محترم شــورای عالی بیمه در محل سازمان وانعکاس نظرات سازمان در زمینه ضرورت تبیین واعلام تعرفــه واقعی وهزینه های تمام شــده وراههای اجرایی شدن کتاب RVUو CPT و…
 •  صدور احــکام اعضای کمیته مرکزی تبلیغات ســازمان نظــام پزشــکی ونیز صــدور احکامکمیســیون مرکزی انتظامی اخلاق پزشــکی وتشکیل اولین جلســه این کمیسیون بر اساس
  جزوه راهنمای اخلاق پزشکی مصوب شورای عالی سازمان. امیدوارم کمیســیون های استانی هم هرچه زودتر تشکیل ورســیدگی به امور اخلاق حرفه ای را در دستور کار قرار دهند.
 •  روز شــنبه ۳۰/۶/۹۸ ،جلســه مربوط به امور مالیاتی وضــرورت مقابله با فضــای تخریبی با حضور آقایــان دکتر پارســا،دکتر جنتی،دکتر رســتم پور وآقای نــوری در محل ســازمان وبا
  حضور جناب آقــای دکتر معیــن ،جناب آقای دکتر نوبخت وجناب اســتاد فاضل وکارشناسان ومعاونین سازمان تشکیل شد که گزارش جلسه از طریق سایت سازمان ارائه ومطالب مطرح شده در کمیته مشترکی در حال پیگیری است.مجمع عمومی وشــورای عالی ومعاونین سازمان
 •  جلســات کاری متعدد با هیات رئیسه محترم ومراجعین و نیز از جملــه کارهای این روزها بود که برای پرهیز از اطاله گزارش از ذکر جزئیات این جلسات پرهیز می کنم.
 • برای همکاران عزیز و بزرگوار آرزوی سلامتی وتوفیق بیش از پیش دارم.
  دکتر محمد رضا ظفرقندی
  رئیس کل سازمان نظام پزشکی