تازه های بيماری های مرتبط با ويپ

0
2325

FDA ازهمه مردم می خواهد استفاده از ویپ های دارای ( THC (Tetrahydrocannabinol- Containing-Vaping Products هرگونه محصول ویپ بدست آمده از خیابان ها را متوقف نمایند.

مخاطبین

 مصرف کنندگان و خانواده های آنان که از محصولات ویپ دارای tetrahydrocannabino)THC)  که یک جزء محرک عصبی از گیاه ماریجوانا می باشد، استفاده می کنند.

 مصرف کنندگانی که از هر نوع محصول ویپی که از خیابان ها و یا منابع نامشخص تهیه شده اند،استفاده می کنند.

 مصرف کنندگانی که پس از مصرف محصولات ویپ علائمی مانند سرفه، تنگی نفس و یا درد قفسه سینه را تجربه می نمایند.

 مراقبین سلامتی که در حال درمان بیمارانی می باشند که از محصولات ویپ استفاده می نمایند.

هدف

ســازمان غذا و دارو آمریکا )FDA )در راســتای حمایــت از جامعه، بــر روی این اخطــار تاکید می نماید کــه مصرف کننــدگان، اســتفاده از محصولات ویــپ دارای THC را متوقف نمایند. بیش از 1000 گزارش از آســیب های ریوی که برخــی از آنان به مرگ منتهی گردیده اســت به دنبال مصرف محصولات ویپ بدست آمده است. FDA در همکاری نزدیک با مراکز پیشــگیری و کنترل بیماری های آمریــکا(CDC )تلاش دارد هرچه سریع تر این بیماری ها را بررسی نماید.

مشکل و وسعت

بخش اعظمی از نمونه های بررسی شده در مراکز مرتبط با تحقیقــات FDA ،شــامل محصولاتویپ دارای THC بودنــد. در طول این تحقیقات ما همچنین دریافتیم بیشــتر بیمارانی که دچار
این بیماری ها شــدند، از محصولات ویپ شامل THC استفاده می نمودند که این موضوع را مطرح می کندکه محصولات ویپ شــامل THC در این درگیری ،نقش مهمی ایفا می کنند.

توصیه ها برای جامعه:

 از محصــولات ویپ دارای THC اســتفاده ننمایید.

 از محصولات ویپ(به خصوص THC دار) که از خیابان و یا منابع غیرقانونی بدســت آمده است استفاده ننمایید.

 هیچ مــاده ای مانند THC یا دیگر روغن ها را به محصولات ویپ اضافــه و یا تغییر ندهید و این موضوع شــامل مواد خریداری شده از موسسات خرده فروشی نیز می گردد.

 هیچ محصول ویپی توســط FDA برای اســتفاده درمانی و یا بازاریابی تایید نگردیده اســت. این نهاد ،توصیه مــی نماید در مورد اســتفاده از THC بــرای درمان مشــکلات پزشکی با پزشک خود مشورت نمایید.

 صرف نظر از مــاده مورد مصرف، هیچ فرد جوان و یا بــارداری نباید از محصولات ویــپ اســتفاده نمایــد. بزرگســالانی که درحال حاضر از محصولات تنباکو استفاده می نمایند، نباید استفاده از این محصولات را شروع نمایند. اگر شما بزرگسالی هستیدکه از سیگارهای الکترونیکی به جای سیگار استفاده می کنید، مجددا استفاده از سیگار را شروع ننمایید.

 اگر تصمیــم گرفتید اســتفاده از این محصولات را شروع نمایید، خودتان را از نظر علائم (مانند ســرفه، تنگی نفس، درد قفسه سینه) تحت نظر گرفته و اگر در مورد سلامتی خود نگرانی دارید ســریعا به پزشک مراجعه نمایید. اگــر پس از مصــرف محصول ویپ نگرانی دارید با پزشک و یا مرکز کنترل سموم تماس بگیرید. مراقبین سلامت نیز می توانند با مرکز کنترل سموم تماس بگیرند.


فعالیت های FDA:

برای فهم بهتــر این که آیا بین مــاده یا محصول خاصی و بیماری های گزارش شده ارتباطی وجود دارد، اطلاعات بیشــتری نیاز است. برای کمک به جمع آوری و تحلیل حداکثر اطلاعات ممکن، FDA در حال همکاری نزدیک با همکاران فدرال و ایالتی می باشــد تا محصوالت یا موادی که ممکن است باعث بیماری ها، شده باشــند را شناسایی نماید. مرکز شــیمی قانونی FDA در حال اســتفاده از فناوری پیشــرفته، تجزیه و تحلیل صدها نمونه ارسال شده توسط تعدادی از ایالت ها برای وجود طیــف گســترده ای از مواد شــیمیایی از جمله تیکوتین، THC ، سایر کانابینوئیدها و اپوئیدها به همراه مواد برش دهنده / رقیــق کننده ها و مواد افزودنی دیگر، ســموم دفع آفات ، سموم ، فلزاتسنگین و توکسین ها می باشد. هیچ ماده مشــترکی در تمام نمونه های آزمایششده شناســایی نگردید. نکته مهم این است که شناسایی ترکیبی که در نمونه ها موجود باشد یک بخش از معما خواهد بود اما لزوما بهبه سؤالات مربوط به علت این بیماری ها پاسخ نمی دهد.


چگونه مشکل را گزارش دهیم

CDC و FDA عمــوم را تشــویق مــی نمایند تا اطلاعات جزئی را در مورد هرگونه مسئله سلامتی غیرمنتظره مرتبط با تنباکو و یا سیگار الکترونیکی را بــا FDA از طریــق پرتابــل گــزارش ایمنی
(Portal Reporting Safety )در میان بگذارند.

مروری بر داروها

⇐اطلاعيه ايمنی داروی FDA :تداخل بين برخی داروهای ضد HIV يا هپاتيت Cبا داروهای استاتين کاهش دهنده کلسترول می تواند خطر آسيب ديدگی عضلات را افزايش دهد.

سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA )توصیه های جدیــدی را در مــورد تداخــات دارویی بینداروهای ضدویــروس HIV یا ویروس هپاتیت(C (HCV (که به عنوان مهار کننــده های پروتئاز

(Protease inhibitors ) شــناخته می شــوند و استاتین های کاهنده کلسترول ،منتشر نموده است . مهارکننده های پروتئاز و استاتین ها در کنار هم ممکن است سطح استاتین خون رابالا
برده و خطر آســیب دیدگی عضلات (میوپاتی) را افزایــش دهند. جدی ترین شــکل میوپاتی موســوم به رابدومیولیــز (Rhabdomyolysis) میتواند به کلیه آسیب برساند و منجر به نارسایی
کلیه شود و می تواندحتی کشنده باشد.

 تجویــز همزمان مهارکننــده های پروتئازویروس نقص ایمنی انســانی (HIV )یا ویروس هپاتیــت C) HCV (با برخی اســتاتین ها می تواند خطــر ابتلا به میوپاتــی / رابدومیولیز را افزایش دهد.

 متخصصان بهداشــت و درمــان باید هنگامتجویــز مهارکننده های پروتئــاز HIV یا HCV با اســتاتین ، از توصیه های موجود بر روی برچسب دارو پیروی کنند (همچنین به موارد زیر در مورد محدودیتهای دوز استاتین مراجعه کنند).

 متخصصان بهداشــت و درمــان باید عوارض جانبی مربوط به مهــار کننده های پروتئاز HIV یا HCV و یا استاتین ها را به برنامه FDA MedWatch گزارش دهند.