تشخيص و درمان سرطان سلول بازال دستورالعمل های مبتنی بر توافق بين رشته ای اروپا Bsal cell carcinoma

0
1445

سـرطان سـلول بازال ( Bsal cell carcinoma) شایع ترین تومور بدخیم در سفید پوستان است . متخصصان چند رشته ای از انجمن پوست و پوست اروپا (European Diermatology FO-rum ) ،اتحادیه درماتوآنکولــوژی اروپا (Europe- an Association of Dermat-Oncology)، سازمان تحقیقات و درمان سرطان اروپا (Euro-pean Organization of Research and Treat mentofceacer) بــرای تهیــه توصیه هایــی در مورد تشــخیص و درمان BCC همــکاری کرده و
طبقه بنــدی جدیدی به صــورت BCC« با درمان آسان»(easy- to- treat)(شایع) و BCC« با درمان مشکل» (difficult-to-treat) پیشنهاد کرده اند.

اپیدمیولوژی
۷۵BCCدرصد از کل سرطان های پوستی را شامل میشود و شایع ترین تومور بدخیم در جمعیت های سفیدپوست است. خطر متوسط ایجاد BCC برای
افراد سفیدپوست در طول زندگی تقریبا ۳۰درصد  است. به دلیل افزایش طول عمر جمعیت عمومی و قــرار گرفتن در معرض آفتاب، شــیوع BCC در
بسیاری از کشورهای جهان رو به افزایش است.

در مورد ریسک فاکتورها چه میدانیم؟

BCC اغلــب در بزرگســالان، به ویــژه در افراد مســن، رخ میدهد اگرچه اخیرا به طور شایع در بزرگســالان کمتر از پنجاه ســال دیده میشود. BCC در مردان نســبت به زنان شــایعتر است (با نسبت تقریبا ۲ :۱ .) در گروه سنی جوانتر از چهل سال، تعداد زنان از مردان بیشتر گزارش شده است که ممکن اســت علت آن تغییرات در پوشش و در معرض آفتاب بودن زنان باشــد. عوامل خطرزای اصلی بــرای ابتلا به BCC شــامل تابش اشــعه ماوراءبنفش، ویژگی های رنگدانه ای (رنگ،پوست روشــن، مو قرمز)،ســن زیاد، اختالالت ژنتیکی پوست و مو(genodermatoses) ، سابقۀ خانوادگی BCC و ســرکوب سیستم ایمنی است. گیرندگان پیوند نیازمنــد توجه ویژه ای هســتند. مطالعات مبتنی بر جمعیت، خطر ۶ تا ۱۶ برابری برای BCC بعد از پیوند گزارش کردند که در مورد گیرندگان پیوند کلیه بیشتر است. بااین حال خطر عمده برای گیرندگان پیوند عضو، SCC است و نسبت BCC /SCC در این بیماران وارونه است.

طبقه بندی:

طبقه بنــدی عملی ای بــرای BCC در نظر گرفته میشــود: BCC با درمان راحت (easy- to- treat) که شایع تر است و  BCC با درمان سخت(difficult-to-treat)
(submitted)  .بیــش از 95درصد از ابتلا به BCC به وســیلۀ جراحی استاندارد یا طیف وسیعی از روشهای درمانی کورکورانه، حداقل در
ماهها یا ســالهای اولیه پس از تشخیص، با درمان آسان مداوا میشوند. BCC با درمان سخت شامل تمامBCCهای پیشــرفته موضعــی( locally ad- vanced)
و همچنینBCC های متداولی است که به هر دلیلی، مدیریت خاصی میطلبند. این دلایل به شرح زیر است:

  1. مشــکل فنــی درزمینه حفــظ عملکرد وزیبایی شناســی به دلیل انــدازه یا محل تومور (چشم، بینی، لب و گوش)؛
  2. مرزهای نامشــخص که غالبا بــا زیرگروهمورفوتیک (morphoeic subtype) (یا عود قبلی همراه است؛
  3. عودهای مکرر قبلی بر روی صورت که اغلب نیازمند برداشت های بسیار بزرگتر است؛
  4. رادیوتراپی قبلی؛
  5. تمایل نداشتن بیمار به قبول عواقب جراحی؛
  6. بیماری همراه (comorbidities) در بیمار با تداخل در جراحی.

شـدیدترین اشـکال BCC کاملا  ناهمگن (het-erogenous )هســتند. برای طبقه بندی BCC با درمان دشــوار(BCC-DTT )به شاخه های مرتبط و کاربردی، گــروه EADO مطالعهای بر اســاس دسته بندی موارد واقعی، با همکاری متخصصین بین المللی از تخصصهای مختلف انجام داد؛ سپس بر اســاس نتایج مدلســازی ریاضی طراحی کرد (submitted) طبقه بندی پنج گروهی به دست آمد که در اصل پنج وضعیت عملی مختلف را توصیف میکندکه به شرح ذیل است:
BCC معمولی(BCC common) اما با درمان دشوار به هر دلیلی که به تومور یا بیمار مرتبط باشد؛ BCC با درمان سخت به دلیل تعداد BCC؛ BCC پیشرفته
موضعــی(advanced locally)خــارج از مناطق حیاتی؛ BCC-DTT در مناطق حیاتی؛ BCC-DTT بسیار پیشرفته(extremely advanced )بر اســاس این نتایــج، طبقه بنــدی EADO از انواع BCCهــا در حال بازنگری اســت. علاوه بر این، مانند همه تومورهای جامــد(solid )دیگر سیســتم مرحله بندی ای (staging)برای BCC لازم است؛ اما متاســتاز تومور-ندول، با ماهیت طبیعی تغییرات این تومور مطابق نیست؛ بدین معنی که ســه مرحلۀ این پروســه یعنی تومور و درگیری ندولر و متاســتاز دوردســت را طی نمیکند. منحنی های بقا کلی یا عاری از پیشرفت (Progression-free survival or overall surviv-curves) بــرای این تومور معنی دار نیســتند؛ بنابراین با معیارهای ارزیابی پاسخ در تومورهای جامد (RECIST )نمیتوانند اندازه گیری شــوند و میتوانند محدودۀ آناتومیکی وســیعی را بدونتأثیر بر بقا، نابود کنند.