پـره اکلامـپسي و کــتواسـيدوز ديـــابــــتي اورژانــسهاي بـــــــــارداري

0
1404

پـره اکلامـپسي و کــتواسـيدوز ديـــابــــتي اورژانــسهاي بـــــــــارداري
• پره اکلامپسي شديد
6 الي 8 درصد از زنان از بيماريهاي مرتبط با فشارخون رنج مي برند. ابتلا به اين مشکلات با افزايش خطر مرگ ومير مادر و جنين همراه است. پرفشاري خون در دوران بارداري به چهار گروه تقسيمبندي مي شود: فشارخون مزمن، فشارخون دوران بارداري، پره اکلامپسي و پره اکلامپسي سوار شده بر فشارخون مزمن.
پره اکلامپسي، عارضهاي است که چند ارگان را بهطور همزمان درگير ميکند و با علائمي نظير پرفشاري خون و پروتئين اوري پس از هفته 20 بارداري تشخيص داده ميشود. پره اکلامپسي بر اساس ميزان افزايش فشارخون و پروتئين اوري و نيز درگيري ترجمانهاي اصلي ازجمله کليه، کبد، مغز و سيستم قلبي-عروقي به دودسته خفيف و شديد طبقهبندي ميشود. آسيب جنين بهشدت تحت تأثير زمان تشخيص پره اکلامپسي شــديد است. اگر پره اکلامپسي شديد در سهماهه دوم بارداري رخ دهد، خطر آسيب جدي جنين بهمراتب بيشتر از زماني است که پس از هفته 35 بارداري مشاهده ميشود. پره اکلامپسي شديد نياز به درمان اورژانس دارد زيرا با افزايش خطر بروز عوارض کشندهاي نظير ادم ريه، تشنج، نارسايي کليوي حاد، نارسايي کبدي، کوآگولوپاتي و سکته مغزي همراه است. در زناني که پيش از هــــفته 23 بارداري دچــــار پره اکلامپسي شديد ميشوند، به دليل احتمال زياد مرگومير مادر و کودک ختم بارداري بايد مدنظر باشد.
به دليل افزايش استرسهاي عاطفي و فيزيکي در دوران بارداري، زناني که پيش از بارداري از بيماريهاي خاصي نظير ديابت يا پرفشاري خون رنج ميبردند در طي اين دوران نياز به کنترل دقيقتر دارند. دو عارضه کشنده ناشي از ابتلا به ديابت و پرفشاري خون در زنان باردار يعني پره اکلامپسي شديد و کتواسيدوز ديابتي، بايد در هر مراجعه اورژانس دوران بارداري موردتوجه پزشکان باشد.
در بيماراني که فشارخون آنها کنترل نميشود يا علائمي از آسيب مادر يا جنين مشاهده ميشود، زايمان بايد ظرف 24 ساعت بدون درنظرگرفتن ساير عوامل شروع شود.
در مورد بيماراني که سن بارداري آنها بين 24 تا 34 هفته است، دو گزينه ختم بارداري و مديريت علائم وجود دارد.
• کتواسيدوز ديابتي
کتواسيدوز ديابتي در دوران بارداري به دليل خطر بروز عوارض کشنده براي مادر و جنين در حال تکامل نياز به مداخلات اورژانس دارد. هرچند که کتواسيدروز ديابتي در دوران بارداري نا شايع است، اما پزشکان بايد براي انجام مداخلات لازم در بيماران آماده باشند.
همانند کتواسيدوز در بيماران غير باردار، در زنان باردار ديابتي نيز پيشگيري از کتواسيدوز مهمترين اقدام است. کتواسيدوز معمولاً در سهماهه دوم يا سوم بارداري که حداکثر مقاومت به انسولين وجود دارد مشاهده ميشود.
علائم کتواسيدوز ديابتي در دوران بارداري مشابه زنان غير باردار است اما معمولاً علائم شديدتر هستند و شروع سريعتري دارند.
درمان کتواسيدوز ديابتي در دوران بارداري مشابه زنان غير باردار است با اين اختلاف که کنترل جنين بايد به اين درمانها اضافه شود.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید