مکمل ويتامين D برای جلوگيری از عفونت های حاد تنفسی

0
1435

عفونت های حاد تنفسی(ARI )از عوامل اصلی مرگ و میر و ناخوشی(Morbidity )در سطح جهانی بوده و مسئول10 % مراجعه های بخش سرپایی و اورژانس در ایالات متحده و تقریبا 65.2 میلیون کشته در جهان در سال 2013است. ARI ویروسی ،عامل اکثر تشدیدهای حاد آسم و بیماری انسداد مزمن ریه (COPD )بوده و مسبب اصلیعوارض و مرگ و میر در افراد مبتلا به این شرایط می باشد. مطالعات مشاهده ای از ارتباط مستقل بین غلظتسرمی پایین hydroxyvitaminD-25( متابولیت مهم ویتامین D در خون), استعداد ابتلا به ARI و تشدید حاد آسمخبر می دهند. چنین مطالعات مشاهده ای ،نتایج متناقض تری برای تشدید COPD به همراه داشته است.

این موضوع کــه[25 OH)D)]. از القای پپتیدهایضد میکروبی در پاســخ به محرک های ویروسیو باکتریایی پشــتیبانی می کند نشان می دهدکه ویتامیــن D می تواند اثــر محافظتی خوبی
علیه این عوامل داشــته باشد. همچنین گزارششده اســت که متابولیت های ویتامین D باعث تحریک ســایر مکانیســم های اثر بخشــی ضد میکروبی طبیعی بدن می شوند از جمله اتوفاژی(Autophagy )و ســنتز واســطه های نیتروژنفعال و واسطه های اکســیژن فعال. عالوه بر اینگزارش شــده اســت که متابولیت های ویتامین D باعــث تحریک فعالیت ضــد التهابی از طریق مکانیسم ینوویروس را افزایش داده و خطر ابتلا به عفونت رینو ویروس را افزایش داده و خطر ابتلا به عفونت باکتریایی ثانویه را در افراد دارای کمبود ویتامین D، کاهش دهد. این داده هــای اپیدمیولوژیک و آزمایشگاهی باعث شده اســت که تعداد زیادی کارآزمایی کنترل شده تصادفی تعیین کند که آیا مکمل ویتامین D میتواند خطر ARI و تشــدید حاد آسم و COPD را کاهش دهد یا خیر؟ به طور خالصه ،ســطح پاییــن ویتامین D خون (ویتامین آفتاب) با افزایش خطر سرماخوردگی آنفولانزا و عفونت قفسه سینه مرتبط است که در مجموع “عفونت های حاد تنفسی” نامیده میشوند. آزمایشــات بالینی برای بررسی این که آیامکمل های حــاوی ویتامین D، می توانند از ARI جلوگیری کند یا خیر، نتایج مختلفی داشته است. دلیل این که چــرا ویتامین D در برخی مواقع کارمیکند اما در موارد دیگر اثر بخش نیست ، قابل درک نمی باشد. به منظور پاسخ به این سؤال ، ازافرادی که در کارآزمایی بالینی قبلی شرکت کرده
بودند ، اطلاعاتی بدست آوردیم که آنها را ترکیب کرده و برای پاسخ به دو سوال آنالیز کردیم:

1 – آیا ویتامین D، خطر کلــی ARI را کاهش میدهد؟

2 –  آیا برخی از افراد نســبت به ســایر افراد ازمصرف ویتامین D ،سود بیشتری می برند؟

گروه مورد مطالعه
ما در کل داده خام ، 933.10 نفر را از 25 آزمایش کهدر 15 کشــور انجام شده بود را جمع آوری کردیم.همه این مطالعات، ویتامین D را با دارونما مقایسهکردند که این آزمایش مطابق استاندارد است.

نتایج کلیدی

به طور کلی ، مکمل های ویتامین D ،خطر ابتلا بهحداقل یک ARI را از 42 ٪به 39 ٪کاهش میدهند.ما همچنین نشــان دادیم ویتامیــن D وقتی كهروزانه یا هفتگی به افرادی داده می شود كه دارایكمترین میزان ویتامین D در بدن خود هســتند،دارای اثرات محافظتی بیشــتری است به طوریکه خطر ابتلا به حداقل یــک ARI از 62 ٪به 32٪در این افراد کاهش یافته اســت. ویتامین D، وقتیکه در دوزهای زیاد و گســترده استفاده شده است  در محافظت در برابر ARI مؤثر نبود. اما به طورکل مصرف مکمل های ویتامین D، وقتی که در دوزهای زیاد و گســترده استفاده شده استدر محافظت در برابر ARI مؤثر نبود. اما به طورکل مصرف مکمل های ویتامین D بی خطر بود.

بحث

در کل جامعــه ، مکمل ویتامیــن D، خطر ابتلا به حداقــل یک ARI را کاهش مــی دهد. تجزیه و تحلیل زیر گروه نشــان داد که مکمل ویتامین D، روزانــه یا هفتگی ،بــدون دوز تزریقی اضافی
اثر محافظتــی در برابــر ARI دارد . در حالی که در مورد رژیم های حاوی دوزهای بالای کلســیم ،این طور نیســت. در میان کســانی کــه روزانه یا هفتگی ویتامین D دریافــت می کنند، قویترین اثرات محافظتی ویتامین D در افرادی که درابتدا کمبود ویتامین D شدید داشتند، ظاهر شد،اگرچه کسانی که غلظت پایه ویتامین D بالاتریدارند نیز از مزایای آن بهره می برند. این شواهد با استفاده از معیارها ی- (GRADE ( Grading of Rec – ommendations Assessment, Development and Evaluation با کیفیت بالایی ارزیابی شــده است. از نظر وضعیت ابتدایی ویتامین D و استفاده از دوزهــای پایین، بین مطالعــات، تفاوت وجود داشت. نتایج ما نشــان می دهد که درجه بالایی از ناهمگونی بین آزمایشات ممکن است حداقل تا حدودی به این عوامل مربوط باشد. ولی در کل تجویز ویتامین D بی خطر بــود: عوارض جانبی بســیار نادر بودند و خطر بروز چنین حوادثی دربین هر دو گروه مداخله و کنترل یکسان بود.

چرا ممکن است تجویز یک دوز تزریقی ویتامین D برای جلوگیری از ARI بی اثرباشد؟

یک توضیــح، اثرات منفی ناشــی از نوســانات گســترده غلظت ویتامین D در گــردش خون را مطــرح می کند که به دنبــال تجویز دوزهای تزریقی ،این عوارض جانبی مشــاهده می شوند اما درمورد مصرف آهسته مکمل به صورت روزانهیا هفتگی این گونه نیســت. ویــت و همكاران پیشــنهاد كردند كه غلظت بالای ویتامین D درگردش خون به دنبال دوز بولوس ممكن اســت به طور مزمن ،نامنظم شــدن فعالیت آنزیم هایمسئول تولید و تخریب متابولیت فعال ویتامینD را درپی داشــته باشد و منجر به كاهش غلظت ایــن متابولیت در بافــت های خارجی شــود. چنین تأثیری مــی تواند توانایی ویتامین D را درپشتیبانی از پاسخ های ایمنی محافظتی نسبت بــه عوامل بیمــاری زای تنفســی کاهش دهد.افزایش کارآیــی مکمل ویتامیــن D در افرادی که وضعیت ویتامین D پایین تر از حد پایه دارندبسیار آســان تر قابل توضیح است ، بر اساس ایناصل که افرادی که کمبود یک ریز مغذی را دارند بیشترین پاســخ را برای جایگزینی آن خواهند داشت. مطالعه مــا همچنین اثر مکمــل ویتامین D رابر خطر تشــدید حاد آســم و COPD بررسیکرده اســت. مکمل ویتامینD میزان تشــدیدآســم را که به طــور کلی نیــاز بــه درمان با کورتیکواســتروئیدهای سیســتمیک داردکاهش می دهد. تشدید آسم و زمان وقوع اولیندرگیری در شــرکت کنندگانی که حداقل یکبار درگیربیماری شده بودند ،مورد بررسی قرارگرفت و نتیجه از نظرغیرآماری نیز تمایل معنیداری برای تایید اثر محافظتی نشان داد. تجزیهو تحلیل زیر گروه ها نشــان داد در افرادی که ســطح غلظت پایه ویتامیــنD از L / 25nmolکمتر است، نسبت به کســانی که دارای سطح غلظت پایه بالاتر از L / 25nmolهستند ،تمایل به اثرمحافظتی بیشــتری مشــاهده شد. با این حال، مقــدار value-p برای این تجزیه و تحلیلزیر گروهی ،25.0 بود كه نشان می دهد هیچ دلیل آماری معنی داری برای دلالت بر وضعیت پایــه ویتامین D بــه عنوان اصــلاح کننده اثرمشاهده نشده است. در مقابل ، مکمل ویتامینD، هیچ تأثیر معنی دار آماری بر خطر تشــدیدCOPD که به طور کلــی برای درمان آن نیاز به  آنتــی بیوتیک ها و یا کورتیکواســتروئید های سیستمیک می باشــد، ندارد. تجزیه و تحلیل زیر گروه ها برای این نتیجه اثر محافظتی قوی را در افراد با غلظت پایه ویتامین D، کمتر از25L / nmol نشــان داد ،امــا هیچ اثــر محافظتی در بین افراد با ســطح غلظــت ویتامین D پایهبالاتر ،وجود ندارد. مقدار value-p برای تجزیه و تحلیل ایــن زیر گروه 003.0 بود که نشــان میدهد وضعیت ویتامین D پایه، اثرات مکمل ویتامین D را در خطر تشــدید COPD اصالح میکند.

نتیجه گیری

ترکیب شــواهد فعلی نشان می دهد که مکمل ویتامین D می تواند از ARI جلوگیری کند که به طور گســترده ای تعریف شــد. ما مشخص کردیم که بیشــترین فواید بالقوه برای افرادی اســت که از نظــر ویتامین D بســیار کمبوددارند. افرادی که روزانه یــا هفتگی بدون دوز اضافــی تزریقــی ،مکمل دریافــت می کنند نیز مزایــای خاصی را تجربــه میکنند. نتایج ما به بدنه مــدارک حمایت کننــده از تعریف اندازه گیری های بهداشــت عمومی میافزاید مانند غنی ســازی مواد غذایی به منظور بهبود وضعیــت ویتامین D در تنظیم کمبود شــدید ویتامین D که شایع است.

محدودیت ها

قدرت ما برای تشــخیص اثرات مکمل ویتامینD بــرای برخی از زیر گروه ها محــدود بود (به عنوان مثال افــراد با غلظــت ویتامین D پایهکمتر از l / nmol 25 که رژیم های با دوز تزریقیدریافت می کنند). داده های مربوط به این کهآیا همه افراد از دســتورالعمل داده شده به آنهابــرای مصرف دارو پیروی مــی کنند یا خیردر دسترس نبود.

آیا میدانستید!
شــیوع بالای کمبود ویتامین D در جهان، نگرانی های زیادی را در ســطح بهداشت عمومی مطرحنموده و در عین حال توسط مراقبین سالمت به خوبی شناخته شده نمی باشد.

شیوع کمبود ویتامین D در نوزادان