خانه / اخبار صنفی

اخبار صنفی

دیس منوره دردهــای همــراه بــا قاعدگــی

دیس منوره اختلال ژنیکولوژی شایعی است که حدود ۶۰درصد زنان دارای قاعدگی را مبتلا میکند. در دیسمنوره اولیه درد قاعدگی بدون پاتولوژی لگنی رخ میدهد، درحالی که در دیسمنوره ثانویه قاعدگی های دردناک همراه با پاتولوژی زمینهای وجود دارند. دیسمنوره اولیه معمولا در در عرض ۱ تا ۲ ســال بعد …

ادامه نوشته »

کم کاری تیروئید تحت بالینی و بیماریهای قلبی عروقی و ارتباط آن با مرگ ومیر

کـم کاری تیروئیـد تحـت بالینـی یـا افزایـش سـطح تیروتروپیـن(TSH )بـا سـطح طبیعـی تیروکسـین آزاد (FT4 ،) اختلالی شـایع اسـت کـه تقریبا۱۰درصـد از افراد بالـغ را تحت تأثیر قـرار میدهـد. یک مطالعـه مـروری قبلی، در افـرادی کـه کـم کاری تیروئید آشـکار دارند و حتـی افـرادی که کـم کاری تیروئید تحت بالینـی …

ادامه نوشته »

رویکرد به بیمار با پروتئینــــوریای غیــر نفروتیک

ایـن مقالـه بـه بررسـی پروتئینوریای غیـر نفروتیک در بیمـاران میپـردازد. این اختلال از جهت پیشـرفت به سـمت بیمـاری مزمن کلیـوی و افزایش ریسـک اختلالات قلبی عروقـی اهمیـت دارد. نـوع پروتئینوریـا میتوانـد بـه تشـخیص نـوع بیمـاری مزمـن کلیـوی کمک کنـد. ارزیابیها شـامل بررسـی ته نشـین های ادراری، ارزیابیهـای سـرولوژیک و بیوپسـی …

ادامه نوشته »

راه کاره ای تشخیصی و درمانی برای دانش آموزان پیش از دبستان مبتلا به اختلال کم توجهی و بیش فعالی

۵-DSM اختلال کم توجهی-بیش فعالـی(ADHD )را اختلال عصبـی تکاملـی ای بـا علائمـی کـه از سـنین پیش دبسـتانی آشـکار میشـوند، طبقه بنـدی میکند. شناسـایی زودهنـگام میتوانـد منجر بـه اسـتفاده از مداخلات رفتاردرمانی مبتنی بـر والد/معلـم شـود که خـط اول درمـان توصیه شـده برای بیمـاران پیش از دبسـتان اسـت. از طرفـی، داده …

ادامه نوشته »

ایمنی وکارایی مکمل ها در بارداری

شـواهد درخـور توجهـی در مـورد اهمیت رژیم غذایـی مادر برای سلامتی جنین وجـود دارد. وضعیـت تغذیـۀ جنیـن عمدتـا بـه تغذیـه مـادران وابسـته اسـت. سال هاسـت کـه میدانیم کمبودهـای مـواد مغـذی بحرانـی میتوانـد منجـر بـه ناهنجاری هـا و پیامدهـای بهداشـتی نامطلـوب هـم بـرای مـادر و هـم برای فرزند شـود. بـه همین …

ادامه نوشته »

مـروری سیسـتماتیک و متاآنالیز بر ارتباط بین اندومتریوز و سندرم روده تحریک پذیر

آندومتریـوز (Endometriosis )بیمـاری مزمنـی اسـت کـه در صـورت وجود بافـت آندومتر در خارج از حفره رحم تعریف میشود . این بیماری معمولا  خود را با دیس منوره ( Dys -menorrhea ،)منـوراژی (Menorrhagia ) درد مزمن لگن و علائم گوارشـی نشـان میدهد. ماننـد هـر بیماری مزمـن دیگـر، تشـخیص زودهنـگام در مدیریـت …

ادامه نوشته »

دستورالعمل انجمن روماتولوژی آمریکا (ACR) برای پیشگیری و درمان پوکی استخوان ناشی از گلوکوکورتیکوئید (GIOP)

گلوکوکورتیکوئیدها(GCs )نقش مهمی در درمان بسیاری از شــرایط التهابی ایفا میکنند. تخمین زده میشــود ۱درصد از جمعیــت ایالات متحده تحت درمان طولانی مدت با گلوکوکورتیکوئیدها قــرار بگیرند؛ بااین حــال اســتفاده از GC باعث عوارض شدیدی، شامل شکستگی و از بین رفتن استخوان میشود. بیش از ۱۰درصد بیمارانی که تحت درمــان …

ادامه نوشته »

مروری بر درمان دارویی پسوریازیس

در فوریه سال ۲۰۱۹ آکادمی درماتولوژی آمریکا( ( American Academy of Derma tology  ) (AAD )) و بنیاد ملی پسوریازیس (National Psoriasis Foundation )NPF )) مجموعه ای جدیدی از گایدلاینها برای استفاده از داروهای بیولوژیک به منظور کنترل بیماری پسوریازیس، از متوسط تا شدید در بزرگسالان منتشر ساخت. بااین حال …

ادامه نوشته »

آقای چهل ساله با سینوزیت مکرر

آقایـی چهل سـاله با سـابقۀ سـینوزیتی که دو سـال اسـت بـه آن دچار شـده، مراجعه کرده اسـت. بیماری با ترشـح خـون از بینی، سـرفه متناوب و تنگـی نفس همراه اسـت. پاسـخ بـه آنتی هیسـتامینها و آنتی بیوتیکهـا ضعیف اسـت. تاریخچۀ پزشـکی و جراحی او نکتـه مهمی نـدارد و در حال …

ادامه نوشته »

مشکلات مواد موجود در فرآورده هــای ضدآفتــاب

ضدآفتاب، فرآوردۀ مراقبت از بدن است که افراد لایۀ ضخیمی از آن ر به طور مستقیم روی سطح وسیعی از سطح بدن می مالند و در طول روز مکررتجدید میکنند؛ بنابراین مواد موجود در این فرآورده ها نباید تحریک زا و آلرژن باشند و درعین حال بدون تولید متابولیتهای سمی …

ادامه نوشته »
error: محتوای محافظت شده

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREEDownload theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Top 100+ Premium WordPress Themes for 2017 Null24Món ngon chữa bệnhCây thuốc chữa bệnhNấm đông trùng hạ thảo