نقش مقدار ویتامین D در میزان مرگ‌ومیر COVID-19

0
به نظر می‌رسد مقدار ویتامین D در میزان مرگ‌ومیر COVID-19 نقش دارد! خلاصه محققان داده‌های بیماران از ده کشور را تجزیه‌وتحلیل کردند. این گروه دریافت که بین مقدار کم ویتامین D و بیش‌فعالی سیستم ایمنی ارتباط...

پسری یازده ساله با استفراغ و کاهش وزن

0
شرح حال بیمار یک ماه قبل از مراجعه به اورژانس، پزشک متخصص مراقبتهای اولیه بیمار را به دلیل تهوع، استفراغ، کاهش اشتها و کاهش وزن معاینه کرد. بیمار و والدینش گزارش دادند این علائم تقریبا...

فلوچارت تشخیص و درمان بیماری covid-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

0
بـا تمرکز بر "دسـتورالعمل کشـوری کرونا ویروس جدیـد" این راهنمـا به عنوانضمیمـه فلوچارت نحوه برخورد با بیماران در سـطوح سـرپایی و بسـتری اسـتکـه در تاریـخ دوازدهم اسـفند ماه سـال 1398 بـه تصویب نهایـی کمیته...

کم کاری تیروئید تحت بالینی و بیماریهای قلبی عروقی و ارتباط آن...

0
کـم کاری تیروئیـد تحـت بالینـی یـا افزایـش سـطح تیروتروپیـن(TSH )بـا سـطح طبیعـی تیروکسـین آزاد (FT4 ،) اختلالی شـایع اسـت کـه تقریبا10درصـد از افراد بالـغ را تحت تأثیر قـرار میدهـد. یک مطالعـه مـروری قبلی، در...

رویکرد به بیمار با پروتئینوریای غیرنفروتیک

0
ایـن مقالـه بـه بررسـی پروتئینوریای غیـر نفروتیک در بیمـاران میپـردازد. این اختلال از جهت پیشـرفت به سـمت بیمـاری مزمن کلیـوی و افزایش ریسـک اختلالات قلبی عروقـی اهمیـت دارد. نـوع پروتئینوریـا میتوانـد بـه تشـخیص نـوع...

مـروری سیسـتماتیک و متاآنالیز بر ارتباط بین اندومتریوز و سندرم روده تحریک پذیر

0
آندومتریـوز (Endometriosis )بیمـاری مزمنـی اسـت کـه در صـورت وجود بافـت آندومتر در خارج از حفره رحم تعریف میشود . این بیماری معمولا  خود را با دیس منوره ( Dys -menorrhea ،)منـوراژی (Menorrhagia ) درد...

دستورالعمل انجمن روماتولوژی آمریکا (ACR) برای پیشگیری و درمان پوکی استخوان ناشی از گلوکوکورتیکوئید...

0
گلوکوکورتیکوئیدها(GCs )نقش مهمی در درمان بسیاری از شــرایط التهابی ایفا میکنند. تخمین زده میشــود 1درصد از جمعیــت ایالات متحده تحت درمان طولانی مدت با گلوکوکورتیکوئیدها قــرار بگیرند؛ بااین حــال اســتفاده از GC باعث عوارض...

آقای چهل ساله با سینوزیت مکرر

0
آقایـی چهل سـاله با سـابقۀ سـینوزیتی که دو سـال اسـت بـه آن دچار شـده، مراجعه کرده اسـت. بیماری با ترشـح خـون از بینی، سـرفه متناوب و تنگـی نفس همراه اسـت. پاسـخ بـه آنتی هیسـتامینها...

مروری بر ترکیبات مختلف آنتیاکسیدانی و کاربرد بالقوه آنها به عنوان درمان تکمیلی در...

0
مولتیپل اسکلروزیس(MS )نوعی بیماری پیچیدۀ عصبی با دورۀ بالینی ناهمگن است که به وسیله عودهای مکرر و/یا پیشرفت طبقه بندی میشود. بروز MS به طورمعمول در افراد بین 20 تا 40 سال مشاهده شده...

تشخیص و درمان سرطان سلول بازال دستورالعمل های مبتنی بر توافق بین رشته ای...

0
سـرطان سـلول بازال ( Bsal cell carcinoma) شایع ترین تومور بدخیم در سفید پوستان است . متخصصان چند رشته ای از انجمن پوست و پوست اروپا (European Diermatology FO-rum ) ،اتحادیه درماتوآنکولــوژی اروپا (Europe-...

آخرین مطالب

error: محتوای محافظت شده