بهبود لنفوم هوچکین القا شده توسط SARS-CoV-2

0
یک مرد61 ساله با لنفادنوپاتی و کاهش وزن پیشرونده به بخش هماتولوژی ارجاع داده شد. او به دلیل نارسایی کلیوی مرحله پایانی ناشی از نفروپاتی IgA، همودیالیز دریافت می­کرد. او به مدت سه سال...

آقای 24 ساله با سردرد و کووید-19

0
دکتر اسفانی ام-شاتزمن (پزشک): یک مرد 24 ساله در بهار سال 2020، با سردرد و بیماری کوروناویروس 2019 (کووید-19( که بیماری ایجاد شده توسط کوروناویروس سندرم تنفسی حاد شدید 2 (SARS-CoV-2) است؛ در این...

نقش مقدار ویتامین D در میزان مرگ‌ومیر COVID-19

0
به نظر می‌رسد مقدار ویتامین D در میزان مرگ‌ومیر COVID-19 نقش دارد! خلاصه محققان داده‌های بیماران از ده کشور را تجزیه‌وتحلیل کردند. این گروه دریافت که بین مقدار کم ویتامین D و بیش‌فعالی سیستم ایمنی ارتباط...

پسری يازده ساله با استفراغ و کاهش وزن

0
شرح حال بیمار یک ماه قبل از مراجعه به اورژانس، پزشک متخصص مراقبتهای اولیه بیمار را به دلیل تهوع، استفراغ، کاهش اشتها و کاهش وزن معاینه کرد. بیمار و والدینش گزارش دادند این علائم تقریبا...

فلوچارت تشخيص و درمان بيماری covid-19 در سطوح ارائه خدمات سرپايی و بستری

0
بـا تمرکز بر "دسـتورالعمل کشـوری کرونا ویروس جدیـد" این راهنمـا به عنوانضمیمـه فلوچارت نحوه برخورد با بیماران در سـطوح سـرپایی و بسـتری اسـتکـه در تاریـخ دوازدهم اسـفند ماه سـال 1398 بـه تصویب نهایـی کمیته...

کم کاری تيروئيد تحت بالينی و بيماریهای قلبی عروقی و ارتباط آن...

0
کـم کاری تیروئیـد تحـت بالینـی یـا افزایـش سـطح تیروتروپیـن(TSH )بـا سـطح طبیعـی تیروکسـین آزاد (FT4 ،) اختلالی شـایع اسـت کـه تقریبا10درصـد از افراد بالـغ را تحت تأثیر قـرار میدهـد. یک مطالعـه مـروری قبلی، در...

رويکرد به بيمار با پروتئينورياي غيرنفروتيک

0
ایـن مقالـه بـه بررسـی پروتئینوریای غیـر نفروتیک در بیمـاران میپـردازد. این اختلال از جهت پیشـرفت به سـمت بیمـاری مزمن کلیـوی و افزایش ریسـک اختلالات قلبی عروقـی اهمیـت دارد. نـوع پروتئینوریـا میتوانـد بـه تشـخیص نـوع...

مـروری سيسـتماتيک و متاآناليز بر ارتباط بين اندومتريوز و سندرم روده تحريک پذير

0
آندومتریـوز (Endometriosis )بیمـاری مزمنـی اسـت کـه در صـورت وجود بافـت آندومتر در خارج از حفره رحم تعریف میشود . این بیماری معمولا  خود را با دیس منوره ( Dys -menorrhea ،)منـوراژی (Menorrhagia ) درد...

دستورالعمل انجمن روماتولوژی آمريکا (ACR) برای پيشگيری و درمان پوکی استخوان ناشی از گلوکوکورتيکوئيد...

0
گلوکوکورتیکوئیدها(GCs )نقش مهمی در درمان بسیاری از شــرایط التهابی ایفا میکنند. تخمین زده میشــود 1درصد از جمعیــت ایالات متحده تحت درمان طولانی مدت با گلوکوکورتیکوئیدها قــرار بگیرند؛ بااین حــال اســتفاده از GC باعث عوارض...

آقای چهل ساله با سينوزيت مکرر

0
آقایـی چهل سـاله با سـابقۀ سـینوزیتی که دو سـال اسـت بـه آن دچار شـده، مراجعه کرده اسـت. بیماری با ترشـح خـون از بینی، سـرفه متناوب و تنگـی نفس همراه اسـت. پاسـخ بـه آنتی هیسـتامینها...