کم کاری تیروئید تحت بالینی و بیماریهای قلبی عروقی و ارتباط آن...

0
کـم کاری تیروئیـد تحـت بالینـی یـا افزایـش سـطح تیروتروپیـن(TSH )بـا سـطح طبیعـی تیروکسـین آزاد (FT4 ،) اختلالی شـایع اسـت کـه تقریبا10درصـد از افراد بالـغ را تحت تأثیر قـرار میدهـد. یک مطالعـه مـروری قبلی، در...

رویکرد به بیمار با پروتئینوریای غیرنفروتیک

0
ایـن مقالـه بـه بررسـی پروتئینوریای غیـر نفروتیک در بیمـاران میپـردازد. این اختلال از جهت پیشـرفت به سـمت بیمـاری مزمن کلیـوی و افزایش ریسـک اختلالات قلبی عروقـی اهمیـت دارد. نـوع پروتئینوریـا میتوانـد بـه تشـخیص نـوع...

مـروری سیسـتماتیک و متاآنالیز بر ارتباط بین اندومتریوز و سندرم روده تحریک پذیر

0
آندومتریـوز (Endometriosis )بیمـاری مزمنـی اسـت کـه در صـورت وجود بافـت آندومتر در خارج از حفره رحم تعریف میشود . این بیماری معمولا  خود را با دیس منوره ( Dys -menorrhea ،)منـوراژی (Menorrhagia ) درد...

دستورالعمل انجمن روماتولوژی آمریکا (ACR) برای پیشگیری و درمان پوکی استخوان ناشی از گلوکوکورتیکوئید...

0
گلوکوکورتیکوئیدها(GCs )نقش مهمی در درمان بسیاری از شــرایط التهابی ایفا میکنند. تخمین زده میشــود 1درصد از جمعیــت ایالات متحده تحت درمان طولانی مدت با گلوکوکورتیکوئیدها قــرار بگیرند؛ بااین حــال اســتفاده از GC باعث عوارض...

آقای چهل ساله با سینوزیت مکرر

0
آقایـی چهل سـاله با سـابقۀ سـینوزیتی که دو سـال اسـت بـه آن دچار شـده، مراجعه کرده اسـت. بیماری با ترشـح خـون از بینی، سـرفه متناوب و تنگـی نفس همراه اسـت. پاسـخ بـه آنتی هیسـتامینها...

مروری بر ترکیبات مختلف آنتیاکسیدانی و کاربرد بالقوه آنها به عنوان درمان تکمیلی در...

0
مولتیپل اسکلروزیس(MS )نوعی بیماری پیچیدۀ عصبی با دورۀ بالینی ناهمگن است که به وسیله عودهای مکرر و/یا پیشرفت طبقه بندی میشود. بروز MS به طورمعمول در افراد بین 20 تا 40 سال مشاهده شده...

تشخیص و درمان سرطان سلول بازال دستورالعمل های مبتنی بر توافق بین رشته ای...

0
سـرطان سـلول بازال ( Bsal cell carcinoma) شایع ترین تومور بدخیم در سفید پوستان است . متخصصان چند رشته ای از انجمن پوست و پوست اروپا (European Diermatology FO-rum ) ،اتحادیه درماتوآنکولــوژی اروپا (Europe-...

سـرطان؛ چالشی زیسـتی-اجتماعی

0
چهارم فوریه به عنوان بخشــی از برنامۀ جهانی برای مبارزه با سرطان، روز جهانی سرطان نامگذاری شده است. سرطان مشکلی بزرگ برای سلامت عمومی محسوب میشــود. سالانه بیش از ۱۱ میلیون نفر به سرطان...

گایدلاین های تجـــویز آنتـی بیوتیک در بزرگسالان و اطفال توسط مرکز پیشگیری و کنترل...

توصیه های درمانی بزرگسالان مقاله زیر تازه تریــن توصیه ها برای تجویز بجای آنتــی بیوتیک برای بزرگســالانی کــه به دنبال خدمات ســرپایی هســتند را خلاصه می نماید. گایدلاین هــای تجویز آنتی بیوتیــک، مراقبت اســتاندارد را...

واکسن آنفولانزا

آنفولانزا ،یک بیماری ویروسی است که خیلی وقت ها با سرماخوردگی اشتباه گرفته میشود. آنفولانزا به عنوان یک بیماری وایرال با احتمال همه گیری بالا و مرگ ومیر قابل توجه، نظر دانشمندان و کارشناسان...

آخرین مطالب

error: محتوای محافظت شده