رويکرد به بيمار با پروتئينورياي غيرنفروتيک

0
ایـن مقالـه بـه بررسـی پروتئینوریای غیـر نفروتیک در بیمـاران میپـردازد. این اختلال از جهت پیشـرفت به سـمت بیمـاری مزمن کلیـوی و افزایش ریسـک اختلالات قلبی عروقـی اهمیـت دارد. نـوع پروتئینوریـا میتوانـد بـه تشـخیص نـوع...

فلوچارت تشخيص و درمان بيماری covid-19 در سطوح ارائه خدمات سرپايی و بستری

0
بـا تمرکز بر "دسـتورالعمل کشـوری کرونا ویروس جدیـد" این راهنمـا به عنوانضمیمـه فلوچارت نحوه برخورد با بیماران در سـطوح سـرپایی و بسـتری اسـتکـه در تاریـخ دوازدهم اسـفند ماه سـال 1398 بـه تصویب نهایـی کمیته...

پسری 29 ماهه مبتلا به تشنج و هیپوکلسمی

0
شرح حال دکتر نیل دی فرناندس: پسری 29 ماهه به دلیل تشنج و هیپوکلسمی به این بیمارستان منتقل شد. تقریباً 2 ماه قبل از مراجعه، بیمار دچار تشنج تب­دار همراه با یک بیماری حاد...

واکسن آنفولانزا

0
آنفولانزا ،یک بیماری ویروسی است که خیلی وقت ها با سرماخوردگی اشتباه گرفته میشود. آنفولانزا به عنوان یک بیماری وایرال با احتمال همه گیری بالا و مرگ ومیر قابل توجه، نظر دانشمندان و کارشناسان...

مـروری سيسـتماتيک و متاآناليز بر ارتباط بين اندومتريوز و سندرم روده تحريک پذير

0
آندومتریـوز (Endometriosis )بیمـاری مزمنـی اسـت کـه در صـورت وجود بافـت آندومتر در خارج از حفره رحم تعریف میشود . این بیماری معمولا  خود را با دیس منوره ( Dys -menorrhea ،)منـوراژی (Menorrhagia ) درد...

کم کاری تيروئيد تحت بالينی و بيماریهای قلبی عروقی و ارتباط آن...

0
کـم کاری تیروئیـد تحـت بالینـی یـا افزایـش سـطح تیروتروپیـن(TSH )بـا سـطح طبیعـی تیروکسـین آزاد (FT4 ،) اختلالی شـایع اسـت کـه تقریبا10درصـد از افراد بالـغ را تحت تأثیر قـرار میدهـد. یک مطالعـه مـروری قبلی، در...

دستورالعمل انجمن روماتولوژی آمريکا (ACR) برای پيشگيری و درمان پوکی استخوان ناشی از گلوکوکورتيکوئيد...

0
گلوکوکورتیکوئیدها(GCs )نقش مهمی در درمان بسیاری از شــرایط التهابی ایفا میکنند. تخمین زده میشــود 1درصد از جمعیــت ایالات متحده تحت درمان طولانی مدت با گلوکوکورتیکوئیدها قــرار بگیرند؛ بااین حــال اســتفاده از GC باعث عوارض...

داروهای طولانی اثر برای درمان و پيشگيری ازHIV

0
درمـان ضـد رتروویروسـی (ART )در حـال حاضر، تکثیر HIV را سـرکوب مـی کند، تعداد سـلول های CD4 و عملکرد سیسـتم ایمنی بـدن را حفـظ یـا بازیابـی مـی کنـد، شـیوع مـرگ و میـر را...

تب روماتيسمي حاد با مارژيناتوم اريتما

13
آقای 36 سال‌های که پیش از این کاملا سالم بود، با سابقه 1 ماهه تب و درد در هر دو شانه و زانوها مراجعه کرد. وی ذکر می‌کرد که 2 هفته قبل از ظهور...

آقای چهل ساله با سينوزيت مکرر

0
آقایـی چهل سـاله با سـابقۀ سـینوزیتی که دو سـال اسـت بـه آن دچار شـده، مراجعه کرده اسـت. بیماری با ترشـح خـون از بینی، سـرفه متناوب و تنگـی نفس همراه اسـت. پاسـخ بـه آنتی هیسـتامینها...